تحقیقات پیشرفته در متابولیت ها و فناوری های میکروبی (ARMMT)